Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti BENESTRA, s. r. o.

Rozsah pôsobnosti týchto Zásad

V spoločnosti BENESTRA, s. r. o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie, ktoré získame pri kontakte s akoukoľvek treťou stranou vrátane, okrem iného, osobných údajov osôb (t. j. informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).
Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a poskytovaním našich služieb zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú informácie o vašom mene, adrese, telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákon o elektronických komunikáciách ďalej ako „Zákon“).
Používatelia a návštevníci internetu si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, než poskytnú akékoľvek osobné údaje a/alebo vyplnia elektronický formulár uvedený na tejto webovej stránke. Používaním webových stránok alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti BENESTRA, s. r. o. vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách. V prípade, že spoločnosti BENESTRA, s. r. o. poskytnete osobné údaje, sme povinní s nimi nakladať v zmysle § 56 a nasl. Zákona, t. j., že spoločnosť BENESTRA, s. r. o. je oprávnená spracúvať Zákonom vymedzené osobné údaje na Zákonom vymedzené účely súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných služieb.
 

Používanie osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov môžeme realizovať prostredníctvom dotazníkov a registračných formulárov, priamym osobným kontaktom s vami (napríklad prostredníctvom telefónu), v zmluvných a predzmluvných vzťahoch pri poskytovaní služieb, resp. vždy, keď nám pošlete e-mailovú správu, ktorá obsahuje vaše údaje. Vaše osobné údaje použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami, a ak je takéto použitie relevantné na kontakt medzi vami a spoločnosťou BENESTRA, s. r. o., napríklad na poskytovanie dohodnutých služieb, fakturovanie, správu siete, ochranu našich práv a legitímnych záujmov a na iné prípady, kedy sme na to oprávnení bez vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo v iných prípadoch, kedy nám poskytnete svoj súhlas. Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. vaše osobné údaje nepredá, nevymení ani neprenajme iným stranám a pri narábaní s nimi striktne dodržiava platnú legislatívu, najmä Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon ako je definovaný vyššie.
 

Poskytovanie produktov a služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na vybavenie vašich požiadaviek, na spracovanie vašich objednávok alebo iným spôsobom potrebným k uskutočneniu alebo k uplatneniu zmluvných podmienok dohodnutých medzi vami a spoločnosťou BENESTRA, s. r. o., na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich produktov a služieb, na identifikáciu, predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.
 

Rozvoj služieb

Vaše osobné údaje môžeme použiť na rozvoj našich služieb. Na rozvoj našich služieb však využívame prevažne súhrnné a štatistické informácie. Vaše osobné údaje môžeme tiež využiť na vypracovanie cielenej ponuky pre vás a na poskytovanie služieb, ktoré sú pre vás vo väčšej miere relevantné, napríklad na odporúčanie a zobrazenie obsahu prispôsobeného vašim potrebám, ako aj propagácie služieb dostupných na našej internetovej stránke. Osobné údaje získané v súvislosti s využívaním konkrétnej služby spoločnosti BENESTRA, s. r. o. môžeme spojiť s osobnými údajmi, ktoré máme o vás v databáze, okrem prípadov, kedy boli takéto osobné údaje poskytnuté za odlišným účelom. Na základe vašich osobných údajov môžeme vytvoriť súhrnné a štatistické informácie.
 

Komunikácia s vami a marketing

Vaše osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu s vami, napríklad pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré využívate, alebo na oslovenie vás s prieskumom v súvislosti so spokojnosťou zákazníkov. Vaše osobné údaje môžeme využiť na marketingové alebo prieskumné účely, napríklad na uskutočnenie prieskumu trhu, a v súlade s príslušnými zákonmi vás môžeme kontaktovať a informovať o nových službách alebo programoch podpory predaja v našej ponuke. Niektoré naše produkty alebo služby môžu byť tiež použité na podporu služieb iných spoločností. Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. však bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely žiadnej inej spoločnosti.
 

Používanie súborov „cookie“

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok. Informácie o tom, ako používate tento web (nie však vaše osobné údaje), sa zdieľajú so spoločnosťami Google a Woopra za účelom analýzy – štatistík návštevnosti stránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. nebude používať vaše osobné údaje odoslané v súbore „cookie“ na marketingové účely a bez vášho súhlasu neposkytne takéto osobné údaje tretím stranám. Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. môže používať súbory „cookie“ na štatistické účely. Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok spoločnosti BENESTRA, s. r. o., môžete prehliadač nastaviť na zobrazenie výstrahy pred prijatím takýchto súborov a keď prehliadač zobrazí výstrahu o jeho prítomnosti, súbor „cookie“ môžete odmietnuť. Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to značne skomplikovať pohybovanie sa na webe.
 

Spôsoby spracovania a bezpečnosť údajov

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracúvateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom spoločnosti BENESTRA, s. r. o.
 

Prenos osobných údajov

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. pri poskytovaní produktov a služieb môže spolupracovať s inými subjektmi poverenými spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme (sprostredkovateľmi), preto vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutne potrebnom rozsahu prenesené cez hranice mimo krajiny, v ktorej naše služby používate, do jednej alebo viacerých spoločností. Sprostredkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje výlučne v rozsahu obmedzenom účelom – poskytovaním produktu alebo služby a sú povinní zachovávať plnú dôvernosť voči tretím stranám. Ak úroveň ochrany osobných údajov v konkrétnej krajine nie je rovnaká, aká je v Európskej hospodárskej oblasti, prijmeme opatrenia na zabezpečenie zákonného rámca na prenos údajov a dostatočnej ochrany vašich osobných údajov v súlade s požiadavkami príslušných zákonov.  Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade s opatreniami podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a nezverí spracovanie osobných údajov sprostredkovateľovi, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov, povereniach sprostredkovateľov a cezhraničnom prenose osobných údajov spoločnosť BENESTRA, s. r. o. tiež zverejňuje vo svojich Všeobecných podmienkach tvoriacich súčasť zmluvných dokumentov, ktorých aktuálna verzia je tiež dostupná na internetovej stránke spoločnosti BENESTRA, s. r. o. (www.benestra.sk).
 

Vaše práva k vlastným osobným údajom uloženým spoločnosťou BENESTRA, s. r. o.

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. uchováva vaše údaje len na čas, ktorý jej predpisuje Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané, nie však dlhšie ako desať rokov. Vaše práva vo vzťahu k zhromaždeným a spracovaným osobným údajom sú výslovne uvedené v príslušných miestnych zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od vás získané a ktoré sú spracovávané spoločnosťou BENESTRA, s. r. o.
V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných bodov uvedených na tejto webovej stránke. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v niektorých prípadoch, najmä v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní napriek ukončeniu zmluvného vzťahu podľa nášho registratúrneho plánu archivovať zmluvy po dobu 5 rokov a faktúry po dobu 10 rokov.
 

Uplatnenie týchto Zásad

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Na požiadanie vám poskytneme kontakt na týchto pracovníkov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým spoločnosť BENESTRA, s. r. o. vaše osobné údaje použila, ochotne Vám pomôžeme.
 

Sprostredkovatelia

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. (ďalej ako „Podnik“) v zmysle §8 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznamuje svojim zákazníkom (ďalej „Účastníkom“), že v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných sietí a služieb poverila spracúvaním osobných údajov v mene Podniku nasledovné subjekty (sprostredkovateľov) v tomto rozsahu:
  • Tatra Billing, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava – spracúvanie tlačových výstupov s osobnými údajmi pre styk s klientmi (služby hybridnej pošty)
  • T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česká republika - prevádzka informačných systémov pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb; sprostredkovateľ je poverený vykonávať výlučne spracúvanie údajov pre Podnik
  • Salesforce.com Sarl, Route de la Longeraie 9, 1110 Morges, Švajčiarsko - prevádzka informačného systému riadenia vzťahov so zákazníkmi; sprostredkovateľ je poverený vykonávať výlučne spracúvanie údajov pre Podnik
  • HOSTING90 systems s.r.o., Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika – na účely zabezpečenia a podpory poskytovania vybraných služieb typu cloud; sprostredkovateľ je poverený vykonávať výlučne spracúvanie údajov pre Podnik
  • EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - na účely správy a vymáhania pohľadávok
  • IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, na účely archivácie a registratúry
  • Regionálni partneri, uvedení na internetovej stránke spoločnosti BENESTRA v záložke Regionálni partneri; regionálny partner - sprostredkovateľ je poverený získavať a spracúvať osobné údaje Účastníkov výlučne v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov Účastníkov a Podniku pri poskytovaní služieb Podniku (platí len v prípade, ak Účastník uzatvára zmluvný vzťah a komunikuje s Podnikom prostredníctvom príslušného regionálneho partnera)
Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie vykonané v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.