Anti-DDoS

Zabezpečte si svoje podnikanie na maximum

V dnešnom poprepájanom svete je internet jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré firmy pri svojej činnosti využívajú. Efektívna webová prezentácia dokáže predávať služby, zvýšiť zisk a pomáha podnikom pri sprostredkovaní informácií medzi zainteresovanými stranami. Čo by ste robili, keby niekto zaútočil na váš web a vaša firma by nebola schopná niekoľko hodín, dní, či dokonca týždňov normálne fungovať?

Distributed Denial of Service (alebo DDoS útoky) sú jednou z najzávažnejších hrozieb, s ktorými sa firmy dnes stretávajú. Závažnosť a frekvencia týchto útokov sa sústavne zvyšuje a môžu byť namierené proti všetkým typom firiem.
 
Nedovoľte, aby DDoS útoky znižovali vaše zisky, poškodzovali vašu povesť a dôveru zákazníkov. V spolupráci s odborníkmi spoločnosti BENESTRA na zmierňovanie dôsledkov DDoS útokov bude vaša firma v bezpečí aj v budúcnosti.
 

Výhody


 • Proaktívne monitorovanie a nepretržitá podpora ako záruka maximálnej prevádzkyschopnosti
 • Stála ochrana
 • Detekcia udalostí a rôznych typov útokov v reálnom čase
 • Garantovaná úroveň služby pre informovanie zákazníkov a zmierňovanie dôsledkov
 • Špecializované zdroje využívajú špičkové technológie analýzy siete a potláčania DDoS útokov
 • Tzv. „filtračné centrum“ zabezpečujúce hĺbkovú kontrolu paketov
 • Portál Network Intelligence poskytujúci on-line výkazy a analýzy
 • Poplatok za službu nie je závislý od počtu útokov
 • Žiadne príplatky za škodlivé dátové prenosy
Najnovšie údaje hovoria o tom, že počet DDoS útokov sa oproti minulému roku zvýšil o 20 %, pričom priemerný objem prichádzajúcich dát počas útoku predstavuje 40 – 50 Gb/s. Vzhľadom na rozsah a komplexnosť dnešných útokov prestávajú byť tradičné techniky ochrany, ako napr. hardvér na perimetri alebo poskytovanie prenosového pásma navyše, účinné. Jedine ochrana na úrovni siete dokáže zabezpečiť najvyššiu úroveň kontinuity prevádzky.

Služba spoločnosti BENESTRA s názvom Anti-DDoS poskytuje nepretržitú ochranu a minimalizuje negatívne dopady útokov pomocou aktívneho monitorovania a súboru technických a procedurálnych protiopatrení, ktoré zabezpečujú rýchle riešenie problémov. Skúsení bezpečnostní odborníci spoločnosti BENESTRA vo „filtračnom centre“ v úzkej spolupráci s vami zabezpečia blokovanie škodlivých dátových prenosov tak, aby sieťou prechádzali len skutočne potrebné dáta. Táto riadená služba je z pohľadu vašej firmy neviditeľná a nevyžaduje žiadne komplikované zmeny smerovania, ani žiaden softvér alebo hardvér na vašej strane.

V prípade akýchkoľvek otázok využite prosím náš kontaktný formulár.
Proces ochrany vašej firmy je plynulý a rýchly:
 
 1. Vytvorenie a implementácia plánu ochrany podľa potrieb zákazníka.
 2. Nepretržité monitorovanie. Prichádzajúce a odchádzajúce dátové prenosy prechádzajú obvyklou trasou. Systém monitorovania DDoS útokov neprestajne vykonáva analýzy prichádzajúcich dátových prenosov a porovnáva zistené údaje s nastavenými prahovými hodnotami.
 3. Pokus o DDoS útok. Len čo monitorovací systém spoločnosti BENESTRA zachytí ohrozenie, okamžite ho zaznamená a odošle upozornenie obsluhe prevádzky siete BENESTRA aj zákazníkovi prostredníctvom SMS správy a e-mailu. Bezpečnostní odborníci spoločnosti BENESTRA okamžite udalosť skontrolujú a posúdia a informujú o nej zákazníka.
 4. Zmierňovanie dôsledkov DDoS útokov. V prípade, že udalosť bude klasifikovaná ako DDoS útok, bezpečnostní odborníci spoločnosti BENESTRA začnú okamžite zmierňovať jej dôsledky. Prichádzajúce dátové prenosy budú presmerované do „čistiaceho centra“ BENESTRA za menej ako jednu sekundu a vaša stránka zostane naďalej plne dostupná.  Aby bolo možné dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň ochrany, technici spoločnosti BENESTRA udalosti monitorujú dovtedy, kým na sieť zákazníka smerujú škodlivé dátové prenosy.
 5. Koniec DDoS útoku. Keď sa sledované hodnoty vrátia do normálu, bezpečnostní odborníci spoločnosti BENESTRA ukončia proces zmierňovania dôsledkov a presmerujú dátové prenosy späť na ich pôvodnú trasu.

Tento proces garantuje, že správne a cielené opatrenia budú prijaté za menej ako 15 minút!
Hrozba DDoS útokov sa týka všetkých typov podnikových aplikácií bez rozdielu, či už ide o známe on-line obchody, systémy elektronického bankovníctva, servery na spracovanie platobných transakcií alebo kľúčové extranetové aplikácie.
 
Keďže pravdepodobnosť útokov sa neustále zvyšuje a náklady spojené s výpadkom systému sa môžu vyšplhať aj do výšky desiatok tisíc eur, otázka prevencie DDoS útokov figuruje v plánoch riadenia rizík čoraz častejšie.

Niekoľko príkladov možných aplikácií riešenia:
 
 • Financie a poisťovníctvo – chráňte on-line kontá zákazníkov a transakčné platformy prevádzkované v súlade s odporúčaniami kontrolných orgánov
 • Médiá a zábava – chráňte webové lokality, ktoré sprostredkúvajú médiá a obsah, herné servery a stávkové portály
 • Maloobchod a doprava – zabezpečte kľúčové elektronické obchody
 • Internetové a technologické firmy – chráňte internetové portály a cloudové platformy
 • Cestovanie a ubytovanie – chráňte on-line rezervačné systémy pred výpadkami
 • Verejný sektor – zabezpečte dostupnosť kľúčových verejných portálov a obmedzte možnosť ich narušenia napr. počas volieb
Spoločnosť BENESTRA poskytuje nepretržitú ochranu pred DDoS útokmi pre firemné webové lokality a dátové centrá. Monitorujeme výskyt anomálií v dátových prenosoch v našej IP sieti, zachytíme škodlivé prenosy a umožníme legitímnym dátovým prenosom dosiahnuť ich cieľ.
 
Súčasti služby
 
 • Monitorovanie
Spoločnosť BENESTRA zabezpečuje aktívne monitorovanie a on-line analýzu prichádzajúcich dátových prenosov, vďaka čomu dokáže odhaliť všetky anomálie a neoprávnené signatúry, profily a najnovšie identifikačné stopy dátových prenosov.
 
 • Zmierňovanie dôsledkov
Spoločnosť BENESTRA poskytuje zákazníkom plán ochrany šitý na mieru. Ochrana zahŕňa špičkové technológie čistenia dátových prenosov a spoľahlivé postupy filtrovania škodlivých dátových prenosov vytvorené našimi bezpečnostnými odborníkmi.

Po odhalení útoku sa realizácia plánu začína presmerovaním dátových prenosov do nášho „čistiaceho centra“. Aby bola zachovaná maximálna kvalita služieb, skôr než podnikneme tieto kroky, kontaktujeme vždy zákazníka, aby sme overili, či zistená anomália nie je iba falošný poplach. Spoločnosť BENESTRA dáva k dispozícii nielen potrebné kľúčové sieťové technológie, ale zároveň poskytuje nepretržitú ochranu, ktorú upravuje na základe meniacej sa dynamiky DDoS útoku. Okrem toho máte k dispozícii portál Network Intelligence, ktorý v reálnom čase poskytuje správy o dátových tokoch a ich analýzy.

Vlastnosť Monitorovanie Ochrana Monitorovanie a ochrana
Nepretržitá podpora
Neobmedzený počet ochranných činností  
Poplatok za službu nezávisí od počtu útokov  
Žiadne príplatky za škodlivé dátové prenosy  
Prístup k portálu Network Intelligence – výkazy a analýzy v reálnom čase    
Detekcia udalostí, zasielanie upozornení a výkazov takmer v reálnom čase  
Informovanie oprávnených kontaktných osôb e-mailom, SMS správou alebo telefonicky  
Reporting mesačný sumárny report
Garantovaná úroveň služby
Čas do zmiernenia dôsledkov   30 minút 15 minút
Čas do informovania zákazníka     15 minút
Dostupnosť služby 99,99%

Spoločnosť BENESTRA ponúka službu Anti-DDoS v rámci celej svojej siete na Slovensku.
 
Služba je primárne určená pre zákazníkov, ktorí využívajú internetové služby, vrátane internetovej konektivity, cloudových riešení alebo služby webhostingu v našich dátových centrách.

V prípade akýchkoľvek otázok využite prosím náš kontaktný formulár.