Informácie pre koncových užívateľov

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 46303502, IČ DPH SK2023320002, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sro, vl. číslo 75045/B v zmysle ustanovení §42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako “Zákon”) a Všeobecného povolenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2014  zverejňuje štandardné zmluvné a cenové podmienky a ďalšie informácie pre koncových užívateľov.
 

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť BENESTRA, s. r. o. ponúka široký rozsah služieb pevnej elektronickej komunikačnej siete, zahŕňajúci verejnú telefónnu službu, iné hlasové služby, služby prenájmu okruhov a prenosu dát, služby prístupu k sieti internet a iné elektronické komunikačné služby. Podrobné informácie o ponúkaných službách sú uvedené na internetovej stránke www.benestra.sk v časti Služby.
 

Štandardné zmluvné podmienky: vzor zmluvy

Zmluva obsahuje aj dohodu o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť), informáciu o spôsoboch jej ukončenia a ďalšie informácie v zmysle §44 Zákona. Cena služby môže byť stanovená priamo v zmluve alebo odkazom na tarifu (cenník).
 

Všeobecné podmienky pre elektronické komunikačné služby, reklamačný poriadok, riešenie sporov, služby servisu a podpory a ďalšie informácie

Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy o poskytovaní príslušnej služby, obsahujú o.i. práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, reklamačný poriadok, mechanizmy na urovnanie sporov, informácie o zmenách podmienok, služby servisu a podpory, postupy súvisiace s prenosom čísel, práva súvisiace s univerzálnou službou, informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr a ďalšie informácie.
 

Štandardné cenové podmienky


Informácie o cenách dodávaných koncových zariadení a ďalšie informácie o službách sú uvedené na internetovej stránke www.benestra.sk v časti venovanej príslušnej službe. 
 

Informácie o kvalite služieb, parametroch pripojenia a postupoch riadenia sieťovej prevádzky služieb

Spoločnosť BENESTRA zverejňuje informácie o kvalite služieb v zmluvných dokumentoch, všeobecných podmienkach a na internetovej stránke www.benestra.sk v časti venovanej príslušnej službe. 
 
Informácie o parametroch pripojenia a postupoch riadenia sieťovej prevádzky služieb prístupu do siete Internet sú uvedené na internetovej stránke príslušnej ADSL služby v časti FUP – Fair Usage Policy, súhrnne aj v dokumente:
 

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na službu zákazníckej podpory spoločnosti BENESTRA nájdete na stránke www.benestra.sk/kontakty
 

Zverejnenie v telefónnom zozname

Účastník, ktorý je fyzickou osobou je oprávnený rozhodnúť o tom, či budú jeho osobné údaje zverejnené v telefónnom zozname a informačných službách  o účastníckych číslach a má možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní podľa § 59 ods. 2 Zákona.
 

Odkazy na informácie o telefónnych číslach

 

Ostatné dokumenty

Dostupnosť informácií o kontrole nákladov

Užívatelia majú možnosť získavať bez poplatku informácie o kontrole nákladov týkajúcich sa služieb ADSL s meraným objemom prevádzky a hlasových služieb CS Hlas a IP Hlas prostredníctvom stránky zákazníckeho portálu http://moja.benestra.sk . Ďalšie formy informovania pre užívateľov so zdravotným postihnutím sú dostupné po registrácii prostredníctvom zákazníckej linky BENESTRA na tel. č.: +421 (2) 322 322 32  resp. na adrese elektronickej pošty hotline@benestra.sk 

Spätný zber elektroodpadu a batérií

Miestom spätného zberu pre elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory je oddelenie logistiky spoločnosti BENESTRA, s. r. o. na Einsteinovej ul. č. 24, 85101 Bratislava.