Kontaktný formulár

Povinné polia *

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou BENESTRA, s. r. o. v rozsahu uvedenom v tomto formulári je v zmysle právneho základu podľa §13 b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, po dobu vybavovania požiadavky alebo trvania platného zmluvného vzťahu, aj po ukončení týchto aktivít, ak je to potrebné na plnenie zmluvných povinností alebo iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy alebo po vybavení požiadavky, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a právach dotknutej osoby zverejňuje spoločnosť na stránke Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti BENESTRA, s. r. o.