Disclaimer

Webovú stránku www.benestra.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť BENESTRA, s. r. o., so sídlom na adrese Einsteinova 24, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 75045/B, IČO: 46 303 502, ktorá je oprávnená uplatňovať vlastnícke práva k uvedenej webovej stránke podľa Autorského zákona č. 121/2000 Z. z. (ďalej ako „prevádzkovateľ“). Všetky práva vyhradené.
Prevádzkovateľ je vlastníkom všetkých autorských práv k materiálom zverejneným prevádzkovateľom na webovej stránke www.benestra.sk, vrátane akéhokoľvek textu, dizajnu stránky, technických výkresov, grafiky a obrázkov zverejnených na uvedenej webovej stránke, ako aj všetkých autorských práv, pokiaľ ide o výber a spôsob usporiadania súborov na tejto webovej stránke.

Používaním tejto webovej stránky dávate svoj súhlas s podmienkami jej používania, ktoré sú tu uvedené. Všetky politiky, ktoré sú publikované na tejto webovej stránke, podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia, a to na základe ich zverejnenia prevádzkovateľom alebo niektorou z jeho pobočiek.
Prevádzkovateľ vykonáva všetky autorské práva k materiálom zverejneným na tejto webovej stránke vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek textu, dizajnu stránky, technických výkresov, grafiky a obrázkov zverejnených na uvedenej webovej stránke, ako aj všetky autorské práva, pokiaľ ide o výber a spôsob usporiadania súborov na tejto webovej stránke. Každá fyzická osoba je týmto oprávnená prezerať si informácie, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke www.benestra.sk, iba na informačné účely. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa sa zakazuje zverejňovať, šíriť, kopírovať alebo reprodukovať ktorékoľvek z informácií uvedených na tejto webovej stránke.
Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na webovej stránke www.benestra.sk sa s výnimkou tohto oznámenia o autorských právach nebude považovať za právny úkon, pokiaľ sa neuvádza výslovne inak.

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú presvedčené, že došlo k porušeniu ich práv duševného vlastníctva na internete alebo prostredníctvom online služieb, ktoré poskytuje prevádzkovateľ, sa môžu obrátiť na spoločnosť BENESTRA, s. r. o., a to priamo alebo prostredníctvom jej oprávnených zástupcov a požiadať, aby bol materiál porušujúci ich práva duševného vlastníctva odstránený alebo aby bol prístup k takémuto materiálu zamedzený. Prevádzkovateľ tieto sťažností prešetrí. Pokiaľ prevádzkovateľ potvrdí, že k porušeniu práv duševného vlastníctva naozaj došlo, prijme príslušné opatrenia.
V prípade, ak ste presvedčený, že došlo k porušeniu vašich práv duševného vlastníctva, svoju sťažnosť môžete zaslať aj na nasledovnú adresu:
BENESTRA, s. r. o.
Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Informácia o autorovi webovej stránky
Túto webovú stránku vytvorila a udržiava spoločnosť +421 Web Services, s.r.o. (www.plus421.com). V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov kontaktujte autorov tejto webovej stránky e-mailom na adrese office@plus421.com.